W klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z zakresu chorób wewnętrznych

 

W klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z zakresu chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów gastroenterologicznych, nefrologicznych i chorób metabolicznych. Znajdują tutaj również pomoc pacjenci z amyloidozą oraz chorobą Ormonda.

 

Struktura Kliniki:

 • 25 – łóżkowy oddział kliniczny z Pracowniami: Endoskopii Przewodu Pokarmowego i Ultrasonografii
 

Klinika posiada następujące pracownie:

 • Endoskopową
 • Ultrasonograficzną
 

W klinice wykonywane są badania: holterowskie (EKG i pomiar dobowy ciśnienia tętniczego), sądowo-lekarskie i zdolności do pracy na morzu w zakresie prezentowanych specjalizacji oraz badania ultrasonograficzne, endoskopowe i radiologiczne – w ramach szpitala.

 

Rezultatem działalności Kliniki jest ponad 180 publikacji naukowych w różnych czasopismach medycznych oraz 7 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych i 1 rozprawa habilitacyjna.

 

Na podstawie oceny parametrycznej za lata 2011-2013 prowadzonej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych znalazła się na 5. miejscu spośród 138 sklasyfikowanych jednostek i otrzymała w 2014r. najwyższą kategorię A.

 

MISJA

Misją Kliniki jest prowadzenie, we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi działalności diagnostycznejleczniczej,konsultacyjnejprofilaktycznej oraz promocji zdrowia w dziedzinie oraz chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem: chorób zawodowych i chorób metabolicznych.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:
 

Współpraca Zagraniczna:
 • NCMM, Haukeland University in Bergen, Norway;
 • Thessaly University w Laryssie and National School of Public Health in Athen, Greece
 • Cardiff University – Great Britain;
 • WHO in Geneva;
 • Intern. Marit. Health Association in Antwerp – Belgium.
 

Współpraca Krajowa:

 • Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed,
 • Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed,
 • Zakład Lekkiej Atletyki AWFiS Gdańsk,
 • Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dra J. Nofera w Łodzi
 • Instytut Medycyny i Higieny Wsi w Lublinie
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Akademia Morska w Gdyni
 

Działalność Usługowa:

 • Coroczna hospitalizacja: ok. 1100-1300 pacjentów.
 • Badania i zabiegi endoskopowe: ok. 1200 pacjentów.
 • Badania ultrasonograficzne: ok. 1000 pacjentów.
 

Działalność Dydaktyczna:

 • Klinika prowadzi szkolenia dla lekarzy i studentów medycyny w zakresie medycyny pracy oraz farmakologii klinicznej i chorób wewnętrznych,
 • staże specjalizacyjne z chorób wewnętrznych, gastroenterologii i klinicznej patologii zawodowej,
 • kursy specjalizacyjne organizowane przez CMKP w Warszawie przewidziane programem specjalizacji w medycynie pracy.
 

Działalność Naukowa:

Prowadzone są projekty badawcze przy współpracy z GUMedem:

 • Ocena częstości występowania patologii przewodu pokarmowego (nowotwór jelita grubego i odbytnicy) u pacjentów po przeszczepieniu nerki (TN). Próba oceny czynników ryzyka występowania nowotworów jelita grubego u pacjentów po TN.
 • Zagrożenie zdrowia i życia na morzu i w krajach o odmiennych warunkach klimatycznych.
 • Ocena wpływu czynników genetyczno – osobniczych i czynników środowiska pracy na orzecznictwo lekarskie, w nagłych incydentach kardiologicznych na przykładzie członków załóg polskich statków morskich w latach 1988-2012.
 • Ocena częstości występowania ostrego uszkodzenia nerek po przebiegnięciu półmaratonu na podstawie oznaczenia NGAL u zdrowych osób z lub bez powysiłkowego białkomoczu.
 • Przydatność oznaczania poziomu lipokaliny neutrofilowej związanej z żelatyną (NGAL) w wykrywaniu wczesnych stadiów nefropatii cukrzycowej.
 • „Przegoń cukrzycę” – próba oceny zdrowia osób chorych na cukrzycę, uczestniczących w biegach długodystansowych.
 
Specyficzne zadania:

Udział w prowadzeniu porad medycznych dla marynarzy i rybaków, znajdujących się na morzu (system TMAS).

Zakres świadczeń udzielanych w Klinice Chorób Zawodowych i Wewnętrznych:

Choroby układu nerwowego

 • Choroby nerwów obwodowych
 • Choroby mięśni
 • Zaburzenia równowagi
 • Guzy mózgu i rdzenia kręgowego > 3 dni
 • Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze
 • Przemijające niedokrwienie mózgu
 • Udar mózgu - leczenie
 • Choroby zapalne układu nerwowego
 • Bóle głowy

Choroby układu oddechowego

 • Średnie i małe zabiegi klatki piersiowej *
 • Dychawica oskrzelowa
 • Zator płucny
 • Ropień płuc, ropowica
 • Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
 • Rozstrzenie oskrzeli
 • Wysiękowe zapalenie opłucnej
 • Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
 • Inne choroby układu oddechowego
 • Obrzęk płuc
 • POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego
 • Zapalenie płuc
 • Zwłóknienie i pylica płuc
 • Odma opłucnowa
 • Niewydolność oddechowa
 • Nadciśnienie płucne
 • Zapalenie opłucnej

Choroby układu krążenia

 • OZW
 • OZW
 • OZW bez uniesienia ST
 • Zapalenie wsierdzia
 • Niewydolność krążenia
 • Niewydolność krążenia
 • Zakrzepica żył głębokich
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Nagłe zatrzymanie krążenia
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Omdlenie i zapaść
 • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej
 • Choroby zastawek serca
 • Wrodzone wady serca
 • Inne choroby układu krążenia
 • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne

Choroby przewodu pokarmowego

 • Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu pokarmowego *
 • Choroby przełyku
 • Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy *
 • Choroby żołądka i dwunastnicy
 • Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych)
 • Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego *
 • Choroby jelita grubego
 • Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
 • Diagnostyczne i lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
 • Choroby jamy brzusznej
 • Choroby infekcyjne jelit
 • Choroby zapalne jelit
 • Krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze
 • Choroby wyrostka robaczkowego
 • Choroby odbytu

Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony

 • Małe zabiegi wątroby *
 • Ostre choroby wątroby
 • Przewlekłe choroby wątroby z pw > 5 dni
 • Przewlekłe choroby wątroby bez pw > 17 r.ż.
 • Choroby dróg żółciowych
 • Nowotwory dróg żółciowych
 • Ostre zapalenie trzustki
 • Przewlekłe choroby trzustki

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

 • Zespoły bólowe kręgosłupa
 • Choroby tkanek miękkich
 • Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej
 • Choroby infekcyjne kości i stawów
 • Choroby niezapalne kości i stawów
 • Układowe choroby tkanki łącznej

Choroby piersi, skóry i oparzenia

 • Owrzodzenia skóry
 • Duże choroby dermatologiczne
 • Duże choroby infekcyjne skóry
 • Łagodne choroby dermatologiczne

Choroby układu dokrewnego

 • Choroby przysadki
 • Zaburzenia wodno-elektrolitowe
 • Zaburzenia odżywienia > 17 r.ż.
 • Wrodzone wady metaboliczne
 • Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne
 • Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi
 • Stopa cukrzycowa
 • Choroby tarczycy
 • Nowotwory endokrynne poza przysadką
 • Inne choroby układu wydzielania wewnętrznego

Choroby układu moczowo-płciowego

 • Zakażenia nerek lub dróg moczowych
 • Choroby pęcherza moczowego i moczowodu
 • Leczenie powikłań leczenia nerkozastępczego > 17 r.ż.
 • Ostra niewydolność nerek
 • Przewlekła niewydolność nerek
 • Inne choroby nerek
 • Kamica moczowa
 • Badania w zakresie dróg moczowych

Choroby naczyń

 • Choroby naczyń

Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne

 • Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego
 • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony
 • Choroby alergiczne
 • Zatrucie średnie
 • Zatrucie lekkie
 • Niedobory odporności inne niż HIV/ AIDS
 • Gorączka niejasnego pochodzenia
 • Posocznica o ciężkim przebiegu
 • Choroby zakaźne niewirusowe

Inne

 • Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym
 • Kwalifikacja do przeszczepu nerki - badanie wstępne
 • Rozliczenie za zgodą płatnika
 • Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej
 • Hospitalizacja związana z przetoczeniem krwi, produktów krwiopochodnych w tym immunoglobulin
 • Żywienie dojelitowe
 • Przetoczenie koncentratu/krwinek czerwonych
 • Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
 • Przetoczenie osocza
 • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego KKCz
 • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego koncentratu krwinek płytkowych
 • Leczenie przetoczeniami immunoglobulin
 • Częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe
 • Żywienie pozajelitowe immunomodulujące
 • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych
 • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
 • Kompletne żywienie pozajelitowe
 • Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych z aferezy
 • Przetoczenie napromienianego koncentratu krwinek czerwonych

 

W klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z zakresu chorób wewnętrznych

 

W klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z zakresu chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów gastroenterologicznych, nefrologicznych i chorób metabolicznych. Znajdują tutaj również pomoc pacjenci z amyloidozą oraz chorobą Ormonda.

 

Struktura Kliniki:

 • 25 – łóżkowy oddział kliniczny z Pracowniami: Endoskopii Przewodu Pokarmowego i Ultrasonografii
 

Klinika posiada następujące pracownie:

 • Endoskopową
 • Ultrasonograficzną
 

W klinice wykonywane są badania: holterowskie (EKG i pomiar dobowy ciśnienia tętniczego), sądowo-lekarskie i zdolności do pracy na morzu w zakresie prezentowanych specjalizacji oraz badania ultrasonograficzne, endoskopowe i radiologiczne – w ramach szpitala.

 

Rezultatem działalności Kliniki jest ponad 180 publikacji naukowych w różnych czasopismach medycznych oraz 7 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych i 1 rozprawa habilitacyjna.

 

Na podstawie oceny parametrycznej za lata 2011-2013 prowadzonej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych znalazła się na 5. miejscu spośród 138 sklasyfikowanych jednostek i otrzymała w 2014r. najwyższą kategorię A.

 

MISJA

Misją Kliniki jest prowadzenie, we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi działalności diagnostycznejleczniczej,konsultacyjnejprofilaktycznej oraz promocji zdrowia w dziedzinie oraz chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem: chorób zawodowych i chorób metabolicznych.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:
 

Współpraca Zagraniczna:
 • NCMM, Haukeland University in Bergen, Norway;
 • Thessaly University w Laryssie and National School of Public Health in Athen, Greece
 • Cardiff University – Great Britain;
 • WHO in Geneva;
 • Intern. Marit. Health Association in Antwerp – Belgium.
 

Współpraca Krajowa:

 • Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed,
 • Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed,
 • Zakład Lekkiej Atletyki AWFiS Gdańsk,
 • Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dra J. Nofera w Łodzi
 • Instytut Medycyny i Higieny Wsi w Lublinie
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Akademia Morska w Gdyni
 

Działalność Usługowa:

 • Coroczna hospitalizacja: ok. 1100-1300 pacjentów.
 • Badania i zabiegi endoskopowe: ok. 1200 pacjentów.
 • Badania ultrasonograficzne: ok. 1000 pacjentów.
 

Działalność Dydaktyczna:

 • Klinika prowadzi szkolenia dla lekarzy i studentów medycyny w zakresie medycyny pracy oraz farmakologii klinicznej i chorób wewnętrznych,
 • staże specjalizacyjne z chorób wewnętrznych, gastroenterologii i klinicznej patologii zawodowej,
 • kursy specjalizacyjne organizowane przez CMKP w Warszawie przewidziane programem specjalizacji w medycynie pracy.
 

Działalność Naukowa:

Prowadzone są projekty badawcze przy współpracy z GUMedem:

 • Ocena częstości występowania patologii przewodu pokarmowego (nowotwór jelita grubego i odbytnicy) u pacjentów po przeszczepieniu nerki (TN). Próba oceny czynników ryzyka występowania nowotworów jelita grubego u pacjentów po TN.
 • Zagrożenie zdrowia i życia na morzu i w krajach o odmiennych warunkach klimatycznych.
 • Ocena wpływu czynników genetyczno – osobniczych i czynników środowiska pracy na orzecznictwo lekarskie, w nagłych incydentach kardiologicznych na przykładzie członków załóg polskich statków morskich w latach 1988-2012.
 • Ocena częstości występowania ostrego uszkodzenia nerek po przebiegnięciu półmaratonu na podstawie oznaczenia NGAL u zdrowych osób z lub bez powysiłkowego białkomoczu.
 • Przydatność oznaczania poziomu lipokaliny neutrofilowej związanej z żelatyną (NGAL) w wykrywaniu wczesnych stadiów nefropatii cukrzycowej.
 • „Przegoń cukrzycę” – próba oceny zdrowia osób chorych na cukrzycę, uczestniczących w biegach długodystansowych.
 
Specyficzne zadania:

Udział w prowadzeniu porad medycznych dla marynarzy i rybaków, znajdujących się na morzu (system TMAS).

Zakres świadczeń udzielanych w Klinice Chorób Zawodowych i Wewnętrznych:

Choroby układu nerwowego

 • Choroby nerwów obwodowych
 • Choroby mięśni
 • Zaburzenia równowagi
 • Guzy mózgu i rdzenia kręgowego > 3 dni
 • Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze
 • Przemijające niedokrwienie mózgu
 • Udar mózgu - leczenie
 • Choroby zapalne układu nerwowego
 • Bóle głowy

Choroby układu oddechowego

 • Średnie i małe zabiegi klatki piersiowej *
 • Dychawica oskrzelowa
 • Zator płucny
 • Ropień płuc, ropowica
 • Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
 • Rozstrzenie oskrzeli
 • Wysiękowe zapalenie opłucnej
 • Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
 • Inne choroby układu oddechowego
 • Obrzęk płuc
 • POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego
 • Zapalenie płuc
 • Zwłóknienie i pylica płuc
 • Odma opłucnowa
 • Niewydolność oddechowa
 • Nadciśnienie płucne
 • Zapalenie opłucnej

Choroby układu krążenia

 • OZW
 • OZW
 • OZW bez uniesienia ST
 • Zapalenie wsierdzia
 • Niewydolność krążenia
 • Niewydolność krążenia
 • Zakrzepica żył głębokich
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Nagłe zatrzymanie krążenia
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Omdlenie i zapaść
 • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej
 • Choroby zastawek serca
 • Wrodzone wady serca
 • Inne choroby układu krążenia
 • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne

Choroby przewodu pokarmowego

 • Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu pokarmowego *
 • Choroby przełyku
 • Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy *
 • Choroby żołądka i dwunastnicy
 • Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych)
 • Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego *
 • Choroby jelita grubego
 • Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
 • Diagnostyczne i lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
 • Choroby jamy brzusznej
 • Choroby infekcyjne jelit
 • Choroby zapalne jelit
 • Krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze
 • Choroby wyrostka robaczkowego
 • Choroby odbytu

Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony

 • Małe zabiegi wątroby *
 • Ostre choroby wątroby
 • Przewlekłe choroby wątroby z pw > 5 dni
 • Przewlekłe choroby wątroby bez pw > 17 r.ż.
 • Choroby dróg żółciowych
 • Nowotwory dróg żółciowych
 • Ostre zapalenie trzustki
 • Przewlekłe choroby trzustki

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

 • Zespoły bólowe kręgosłupa
 • Choroby tkanek miękkich
 • Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej
 • Choroby infekcyjne kości i stawów
 • Choroby niezapalne kości i stawów
 • Układowe choroby tkanki łącznej

Choroby piersi, skóry i oparzenia

 • Owrzodzenia skóry
 • Duże choroby dermatologiczne
 • Duże choroby infekcyjne skóry
 • Łagodne choroby dermatologiczne

Choroby układu dokrewnego

 • Choroby przysadki
 • Zaburzenia wodno-elektrolitowe
 • Zaburzenia odżywienia > 17 r.ż.
 • Wrodzone wady metaboliczne
 • Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne
 • Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi
 • Stopa cukrzycowa
 • Choroby tarczycy
 • Nowotwory endokrynne poza przysadką
 • Inne choroby układu wydzielania wewnętrznego

Choroby układu moczowo-płciowego

 • Zakażenia nerek lub dróg moczowych
 • Choroby pęcherza moczowego i moczowodu
 • Leczenie powikłań leczenia nerkozastępczego > 17 r.ż.
 • Ostra niewydolność nerek
 • Przewlekła niewydolność nerek
 • Inne choroby nerek
 • Kamica moczowa
 • Badania w zakresie dróg moczowych

Choroby naczyń

 • Choroby naczyń

Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne

 • Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego
 • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony
 • Choroby alergiczne
 • Zatrucie średnie
 • Zatrucie lekkie
 • Niedobory odporności inne niż HIV/ AIDS
 • Gorączka niejasnego pochodzenia
 • Posocznica o ciężkim przebiegu
 • Choroby zakaźne niewirusowe

Inne

 • Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym
 • Kwalifikacja do przeszczepu nerki - badanie wstępne
 • Rozliczenie za zgodą płatnika
 • Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej
 • Hospitalizacja związana z przetoczeniem krwi, produktów krwiopochodnych w tym immunoglobulin
 • Żywienie dojelitowe
 • Przetoczenie koncentratu/krwinek czerwonych
 • Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
 • Przetoczenie osocza
 • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego KKCz
 • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego koncentratu krwinek płytkowych
 • Leczenie przetoczeniami immunoglobulin
 • Częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe
 • Żywienie pozajelitowe immunomodulujące
 • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych
 • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
 • Kompletne żywienie pozajelitowe
 • Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych z aferezy
 • Przetoczenie napromienianego koncentratu krwinek czerwonych

 

Nasz personel

Personel - zdjęcie prof. dr hab. n. med. Marcin Renke Kierownik

Telefon

+48 58 699 84 02SEKRETARIAT KLINIKI

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.