Dojazd do szpitala

Plan Szpitala

 

plan_szpitala_popr_1.jpg

Rzeczy

Co należy zabrać ze sobą na czas pobytu w szpitalu? Poleca się Pacjentom zabranie ze sobą następujących rzeczy:

 • bielizna osobista - na kilka zmian,
 • karta chipowa do publicznego automatu telefonicznego Orange (d. TP S.A.) - jeśli Pacjent nie posiada tel. komórkowego,
 • klapki pod prysznic,
 • piżama,
 • przybory toaletowe i inne potrzebne do utrzymania higieny, np. szczotka do zębów, pasta, golarka itp.,
 • ręcznik,
 • szlafrok,
 • wygodne domowe obuwie - kapcie.

Dokumenty

Pacjenci zobowiązani są do przyniesienia wymaganych dokumentów:

 • aktualna legitymacja studencka (jeśli Pacjent jest studentem),
 • dokumentacja lekarska z historią choroby,
 • dokumenty potrzebne do wystawienia zwolnienia lekarskiego (NIP Zakładu Pracy oraz własny, numer dowodu osobistego, PESEL),
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • karta ubezpieczeniowa UE (dotyczy pacjentów z UE, bez obywatelstwa polskiego),
 • legitymacja rencisty/emeryta i ostatni odcinek renty/emerytury (jeśli Pacjent jest rencistą/emerytem),
 • legitymacja ubezpieczeniowa - aktualna, podstemplowana,
 • ostatni odcinek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS) (jeśli Pacjent jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą),
 • zaświadczenie z KRUS (jeśli Pacjent jest rolnikiem - tj. prowadzi działalność rolniczą).

Zaleca się także, by Pacjenci kierowani na oddział szpitalny przedłożyli dodatkowo (na swoim oddziale):

 • dokumentację medyczną (poprzednie wypisy ze szpitali, karty informacyjne, wyniki badań - jeśli Pacjent takie posiada - ze względu na fakt, że mogą dać lekarzowi dodatkową wiedzę, przydatną w skutecznym leczeniu Pacjenta),
 • spis przyjmowanych leków,
 • ewentualną listę leków, na które Pacjent jest uczulony lub z innych przyczyn przyjmować nie może.

W razie przyjazdu na Izbę Przyjęć i przyjęcia w trybie pilnym - brak powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody do przyjęcia Pacjenta na oddział szpitala. Brakujące dokumenty może dowieźć np. rodzina Pacjenta. O trybie przyjęcia decyduje wyłącznie lekarz dyżurny Izby Przyjęć. 

 

Z3-P1-PR10_Informator_dla_odwiedzających_-Zapobieganie_wypadkom_i_urazom_10.06.2022.pdf

Z2-P1-PR10_Informator_dla_pacjenta_-_zapobieganie_wypadkom_i_urazom_10.06.2022.pdf

Odwiedziny

1. Odwiedziny w oddziałach szpitalnych zalecane są w godzinach od 13:00 do 19:00, a jeżeli nie zakłóci to toku pracy szpitala i nie wpłynie ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów - również w innych godzinach.

2. Ilość osób odwiedzających jest ustalana indywidualnie, w zależności od stanu pacjenta i jego potrzeb.

3. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana:

 • zachowywać się w sposób kulturalny, zgodnie z obowiązującymi ogólnie przyjętymi normami,
 • podporządkować się wskazówkom personelu.
4. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela ordynator, lekarz prowadzący lub lekarze dyżurni.
 
5. Zabrania się odwiedzania pacjentów przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jak również zabronione jest przynoszenie w/w używek do szpitala.
 
6. Na terenie całego szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 
7. W przypadkach zakłóceń Regulaminu odwiedzin, personel szpitala może wezwać służby porządkowe szpitala lub policję w celu przywrócenia należytego porządku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. epidemiologicznych) Dyrektor UCMMiT lub Ordynator/Kierownik oddziału ma prawo wprowadzenia zakazu odwiedzin.

 

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie pacjenta Informacje na temat ubezpieczenia pacjenta znajdują się TUTAJ. Szczegółowe informacje na temat recepty oraz opieki transgranicznej znajdują się TUTAJ